Diensten en klussen advertentiesite
Inloggen op Dienst.nl

Karaoke sets voor thuis, cafe, kantine of zaal feest. Voor elk genre en leeftijd

imageimageimage
Ervaring

0
Entertainsound
Friesland, Nederland

Tarief: 80
Particulier aanbod/vraag

Telefoonnummer
entertainsound.nl/karaokeverhuur.html

Bekeken: 2166 keer

Karaoke sets voor thuis, cafe, kantine of zaal feest. Voor elk genre en leeftijd
Karaoke huren: Entertainsound

Karaoke zingen op de muziek van je favoriete artiest. Van Hazes tot

ZZ top van Anouk tot Zangeres zonder Naam.

Van eenvoudig verjaardagsfeest thuis tot (sport) vereniging.

Van Personeelsfeest tot Familie weekend.

Onze sets zijn geschikt van, Thuis gebruik tot zaal.

* Compleet geleverd; beeld & muziek installatie

* Ruim 300 karaoke songs

* Nederlands en Engelstalig muziek

* Amusement en pop muziek

* Te vervoeren in een pers. auto

* Neemt weinig ruimte in

* Bezorgen mogelijk

* Huurperiode van 16.00 uur tot volgende dag 12.00

* Op de website staan voorbeelden

* Set small 80 euro per dag ( kleinbeeld tv )

* Set plus 90 euro per dag ( flatscreen tv )

* 06-30565124

www.entertainsound.nlWerkgebied:
Goutum, Wirdum, Jellum, Leeuwarden, Beers, Swichum, Wijtgaard, Weidum, Boksum, Teerns, Hempens, Wergea, Eagum, Jorwerd, Hijlaard, Deinum, Blessum, Reduzum, Mantgum, Warstiens, Idaerd, Oosterwierum, Marssum, Snakkerburen, Leons, Friens, Lekkum, Jelsum, Baard, Huns, Raerd, Engelum, Wiuwert, Britswert, Tytsjerk, Grouw, Miedum, Cornjum, Wartena, Easterlittens, Beetgumermolen, Menaldum, Dearsum, Suwald, Dronrijp, Britsum, Poppenwier, Winsum, Jirnsum, Baaium, Boazum, Beetgum, Tersoal, Hinnaard, Wijns, Earnewald, Rien, Giekerk, Itens, Ryptsjerk, Stiens, Goëngahuizen, Schingen, Sibrandabuorren, Nes, Hardegarijp, Garyp, Slappeterp, Lytsewierrum, Oenkerk, Iens, Zweins, Spannum, Wjelsryp, Berlikum Fr, Gauw, Easterein, Akkrum, Peins, Vrouwenparochie, Scharnegoutum, Finkum, Munein, Hijum, Oudkerk, Reahûs, Oudega, Terherne, Goënga, Schalsum, Oude Leije, Ried, Wier, Burgum, Wommels, Aldeboarn, Loënga, Tzum, Kubaard, Sint-Annaparochie, Minnertsga, De Veenhoop, Roodkerk, Offingawier, Hidaard, Sumar, Boer, Tirns, Sneek, Veenwouden, Sint Jacobiparochie, Franeker, Noardburgum, Smalle Ee, Birdaard, Dongjum, Wanswerd, Ysbrechtum, De Tike, Goingarijp, Terkaple, Tzummarum, Nijega, Lollum, Rinsumageest, Tjalhuizum, Oude Bildtzijl, Waaksens, Jislum, Nijland, Hallum, Haskerdijken, Broeksterwoude, Hartwerd, De Wilgen, Uitwellingerga, Burgwerd, Nij Beets, Firdgum, Hitzum, Vegelinsoord, Janum, Jistrum, Akmarijp, Marrum, Hogebeintum, Opeinde, Genum, Klooster Lidlum, Terband, Folsgare, Achlum, Oppenhuizen, Boornbergum, Eastermar, Westhoek, Reitsum, Hichtum, Herbaijum, De Valom, Zwaagwesteinde, Bolsward, Oosterbierum, Arum, Ferwerd, Broek Fr, Snikzwaag, Twijzelerheide, Sexbierum, IJlst, Luinjeberd, Tijnje, Zwagerbosch, Gersloot, Drachten, Lichtaard, Sijbrandahuis, Wolsum, Midlum, Nieuwebrug Fr, Jutrijp, Joure, Boornzwaag, Raard, Oosthem, Abbega, Tjalleberd, Blije, Kootstertille, Rottevalle, Dokkum, Schettens, Wijnaldum, Hommerts, Haskerhorne, Pietersbierum, Witmarsum, Damwoude, Kortehemmen, Kollumerzwaag, Tjerkwerd, Beetsterzwaag, Westhem, Wouterswoude, Bornwird, Foudgum, Langweer, Twijzel, Nijehaske, Drogeham, Kimswerd, Blauwhuis, Oudehaske, Luxwoude, Harlingen, Harkema, Boelenslaan, Terwispel, Longerhouw, Brantgum, Pingjum, Waaxens, Heerenveen, Schraard, Triemen, Koufurderrige.
GRATIS ADVERTENTIE PLAATSEN? KLIK HIER
Contact opnemen met Entertainsound
Telefoon is niet verplichtBerichten / Ervaringen:
Er zijn nog geen ervaringen geplaatst.
Ervaring of bericht delen:Bericht:
Uw naam
Uw email adres
Lokatie:


Email adres is verplicht en wordt
verborgen op de site.
Dienst.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. X SLUITEN

Dienst.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties en/of reacties
Voorwaarden | Sitemap | Linkpartners | Rijksoverheid: Dienstverlening aan huis

Copyright 2004 - 2024 Dienst.nl - Eerste & grootste specifieke diensten en klussen advertentiesite
Dienst.nl | KvK: 60112077 | BTW: NL126170526B01
×
imageimageimage